EnergiTeamet Gruppen erbjuder fastighetsägare energideklarationer enligt myndigheters krav och genom kartläggning av byggnaders energiprestanda föreslår vi kostnadseffektiva och objektiva åtgärder för att uppnå en optimal energianvändning. Vi är oberoende och helt fristående från alla leverantörer för att därmed säkerställa att du som kund erbjuds de mest optimala energibesparingsåtgärderna. Vi på EnergiTeamet Gruppen kan ge en totalbild av hela byggnadens energieffektivitet vilket underlättar inför beslut om olika energibesparingsinvesteringar. Vi ger er svar på hur mycket energi det går in i huset och vart den tar vägen i form av transmission, ventilation, varmvatten, och övrig förbrukning. Vi ger också förslag på lönsamma besparingsåtgärder för att minska energiförbrukningen.

web_greenhouse

Energideklarationen består av:

Analys

Ibland räcker det med att göra en analys av fastighetens energiprestanda. Det är inte alltid nödvändigt att göra en besiktning av fastigheten. Om energiförbrukningen är låg i jämförelse med liknande fastigheter och inga direkta sparåtgärder bedöms vara aktuella kan energiexperten göra den bedömningen att deklarera fastigheten enbart med hjälp av de uppgifter som fastighetsägaren uppger. Läs mer

Besiktning

Grundläggande besiktning inför energiberäkning inkl. möte med fastighetsägare/fastighetsskötare för insamlande av nödvändig information såsom plan och konstruktionsritningar, produktspecifikationer, nuvarande energiförbrukning av olika slag, typ och prestanda på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc. Läs mer

Beräkning

Beräkning av teoretisk energiförbrukning för byggnaden inkl. köldbryggor. Normalårskorrigering av levererad energi.

Jämförelse

En jämförelse mellan faktisk energiförbrukning, teoretisk energiförbrukning och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energiförbrukning per kvadratmeter (kWh/m2).

Deklaration

Redovisningen består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda. För flerfamiljshus gäller att deklarationen skall anslås i trappuppgången så att den blir tillgänglig för samtliga boende.

Åtgärdsförslag

Fastighetsägaren får en detaljerad redovisning som innehåller bland annat förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.

Elektroniskt formulär

Elekronisk överföring av deklarationen till Boverket.

Utöver detta kan EnergiTeamet Gruppen erbjuda:

Termografering och täthetsprovning

Undersökning med värmekamera för att hitta dolda fel och köldbryggor. Nu utför vi även tryckprovning och termografering för att undersöka läckage och brister i isoleringen. Läs mer (PDF) …

Energiberäkning

Energiberäkning av byggnadskonstruktioner. Läs mer (PDF) …

Konsultation

Redovisning av resultaten inför de boende, hjälp att genomföra enkäter och utvärdera dessa.

Boendeenkäter

En boendeenkät går till så att vi delar ut ett frågeformulär till varje lägenhet, sedan samlar vi upp dessa och sammanställer resultatet i en rapport.

Här kan du ladda ner en exempelenkät.